AVG Stichting Wehl

Privacy beleid Stichting Wat een Heerlijk Land (WEHL)

Mei 2018
Stichting Wat een Heerlijk Land hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacy beleid geven we op heldere wijze aan hoe wij hiermee omgaan. Stichting Wat een Heerlijk Land doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat om die reden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Dit houdt in dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegeven zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn in dit privacy beleid beschreven;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Om uw nadrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij benodigd voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
 
Verwerking gegevens Vrienden van Stichting WEHL (donateurs)
Persoonsgegevens van Vrienden van Stichting WEHL worden door Stichting Wat een Heerlijk Land verwerkt ten behoeve van volgende doelstelling(en)
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het innen van de jaarlijkse contributie;
 
Stichting Wat een Heerlijk Land kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- Adres, postcode en woonplaats;
- Telefoonnummer;
- Emailadres;
- Rekeninggegevens;
- Geboortedatum;
 
Als u zich via onze website digitaal aanmeld als Vriend van Stichting WEHL zullen de persoonsgegevens niet op de website worden opgeslag en en inzichtelijk zijn voor anderen. Wij bewaren de persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Vrienden van Stichting WEHL kunnen zich eenzijdig jaarlijks afmelden door de aangeboden jaarlijkse afschrijving niet te accepteren. Afmeldingen kan per brief of e-mail bevestigd worden .
 
Nieuwsflits
Als Vriend van Stichting Wehl ontvangt u regelmatig een (digitale) nieuwsflits. Deze is om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de Stichting. U kunt zich hiervoor uitschrijven door dat via e-mail of brief aan te geven.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u hiertoe gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 
Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. Indien wij niet tot overeenstemming komen, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.